Paluu

Erityistavoitteessa 3 keskitytään vapaaehtoiseen paluuseen, uudelleenkotouttamiseen, maastapoistamismenettelyjen kehittämiseen sekä paluun ja uudelleenkotoutumisen seurantaan liittyviin toimintoihin.

Kansallinen tavoite 3.1: Paluun liitännäistoimenpiteet

Kansallisen tavoitteen 3.1. keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat vapaaehtoisen paluun järjestelmän kehittäminen.

RETU-hanke

 • Maahanmuuttovirasto voi myöntää vapaaehtoisen paluun tukea kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen laittomasti maahan jääneille henkilöille. Vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen, neuvonnasta huolehtiminen ja hakemusten käsittely tämän kohderyhmän osalta kuuluu Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön tehtäviin. Viraston vapaaehtoisen paluun toimintamalli ja ohjeistus edellyttävät päivittämistä, koska nykyisessä mallissa ei ole huomioitu tätä kohderyhmää eikä heille suunnattua neuvontaa. Hankkeessa selvitetään, millä tavoin on mahdollista tavoittaa ja antaa neuvontaa kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen laittomasti maahan jääneille henkilöille, jotka eivät enää kuulu vastaanottopalveluiden piiriin.
 • Maahanmuuttovirasto, 01.10.2019 - 31.12.2020, EU-tuki 149 696 euroa

VAPA 2-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on saada mahdollisimman moni kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut palaamaan kotimaahansa vapaaehtoisesti. Hankkeessa tehostetaan vastaanottokeskuksissa annettavaa vapaaehtoisen paluun asiakasneuvontaa yksilöllisin asiakastapaamisin. Hankkeessa pyritään juurruttamaan tässä ja aiemmissa vapaaehtoisen paluun hankkeissa kertynyttä tietoa hyvistä käytännöistä koko vastaanottokentälle. Lisäksi hankkeessa levitetään vapaaehtoista paluuta koskevaa tietoa sidosryhmä viranomaisille kuten kunnille, sekä sellaisille kolmannen sektorin toimijoille jotka toimivat laittomasti maassa oleskelevien parissa. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan kielteistä turvapaikkapäätöstä koskevan yksilöllisen neuvonnan antamista turvapaikanhakijoille, tarkoituksena testata tämän neuvonnan vaikutusta hakijan päätökseen palata kotimaahan vapaaehtoisesti.

 • Maahanmuuttovirasto, 1.4.2018 - 30.09.02019, EU-tuki 756 409 euroa

Kansallinen tavoite 3.2: Paluutoimenpiteet

Kansallisessa tavoitteessa 3.2. keskeisenä tavoitteena on vapaaehtoisen paluun tehokas toimeenpano vapaaehtoisen paluun prosesseja ja maastapoistamisprosesseja kehittämällä.

AUDA-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen vapaaehtoisen paluun kansallista rakennetta ja kytkeä se osaksi paluun edellytyksiä vahvistavaa yhteistyötä heidät vastaanottavan maan kanssa. Yhteistyötä paluuasioissa tehdään myös muiden EU-maiden kanssa. Osaksi järjestelmää liitetään myös seuranta, jonka avulla saadaan tietoa palanneiden suojelullisesta tilanteesta, mutta myös uudelleenkotoutumiseen tähdänneiden toimenpiteiden osuvuudesta. Hankkeessa pilotti/kohdemaita ovat Irak, Somalia ja Afganistan, joissa myös testataan, miten suomalaiset kriisinhallinnan asiantuntijat välittävät tietoa paluun edellytyksissä. Hankkeessa toteutetaan myös viestintäkampanja, jonka tavoitteena on selventää, miten vapaaehtoinen paluu toimii ja dialogiprosessi diasporan kanssa. Siinä tavoitteena on käydä keskustelua diasporan mahdollisuuksista vakauttamisessa ja paluussa.

 • Maahanmuuttovirasto, 1.1.2018 - 31.1.2020, EU-tuki 944 544 euroa

 • Katso lisää hankkeesta organisaation sivuilta

MAPPI-hanke

 • Hankkeen avulla pyritään varmistamaan valtakunnallisesti yhdenmukainen toimintamalli maasta poistamisprosessin eri vaiheissa. Yhtenäiset toimintamallit ja prosessit varmistavat palauttamispäätöksen saaneiden yhdenvertaisen kohtelun, huomioiden erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Hankkeessa annettavalla koulutuksella varmistetaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävä määrä. Kolmansien maiden kanssa tehtävällä viranomaisyhteistyöllä pyritään edistämään palautustoiminnan sujuvuutta.

 • Poliisihallitus, 1.2.2019 - 31.1.2020, EU-tuki 183 356 euroa

Tulevaisuuden polku-hanke

 • Nyt toteutettavassa pilottiprojektissa kohderyhmänä ovat irakilaiset tp-hakijat, joille järjestetään 4-päivän mittainen yrittäjyysvalmiuksia vahvistava koulutus, yksilöity ohjaus, fasilitoitu verkottuminen Irakin markkinoiden kysyntään vastaaviin suomalaisiin pk-yrityksiin lisäten myös ymmärrystä hyödyketuen luomista mahdollisuuksista oman yritystoiminnan käynnistämiseksi Irakiin paluun jälkeen. Malli perustuu itsensä työllistämiseen tähtäävien valmiuksien kehittämiseen ja kestävän toimeentulon mahdollisuuksien luomiseen yhteistyössä suomalaisten pk-yritysten kanssa. Tavoitteena on vahvistaa turvapaikanhakijoiden ymmärrystä toimeentulon mahdollisuuksista Irakissa ja luoda koulutusmalli, joka edistää irakilaisten tp-hakijoiden yrittäjyysvalmiuksia, omatoimisuutta ja itsevarmuutta yrittäjyyteen ryhtymiseksi. Koulutuksen, ohjauksen ja yrityskohtaisen perehdytysjakson jälkeen tp-hakija voi tehdä sopimuksen yhteistyön jatkamisesta yrityksen kanssa ja yritystoiminnan aloittamisesta Irakissa.

 • Laurea Ammattikorkeakoulu, 01.08.2019 - 31.07.2020, EU-tuki 166 287 euroa

Kansallinen tavoite 3.3: Yhteistyö

Kansallisen tavoitteen 3.3. puitteissa tuetaan uudelleenkotoutumisen seurantaa ja arviointia sekä kartoitetaan ja toteutetaan uudelleenkotouttamiseen liittyviä yhteisiä toimia paluumaissa. Lisäksi tuetaan palautusten ulkopuolisen ja riippumattoman valvonnan suunnittelua, käynnistämistä ja kehittämistä.

Paluuasiantuntija Suomen Irakin suurlähetystöön (REX) -hanke

 • REX työskentelee Irakissa vuoden tehtävänään kerätä tietoa Irakin muuttoliike- ja paluutilanteesta, uudelleenkotoutumisen keinoista ja tarpeista suomalaisviranomaisille. Hän tapaa ja luo kontakteja viranomaisiin, järjestöihin ja lähetystöihin. REX tapaa Suomesta palanneita ja palveluntarjoajia, joiden kanssa täsmennetään toimivia keinoja ja paluun seurantaa. Tiedolle ja yhteyksille on tarvetta; ne edesauttavat yhteistyön suunnittelua paluun edistämiseksi. REX voi edistää paluuyhteistyötä Irakissa olevien EU-maiden kanssa sekä vahvistaa Irakin osallistumista paluutoimien suunnitteluun. Paluuyhteistyöpöytäkirjojen täytäntöönpanossa, matkustusasiakirjojen ja henkilöllisyyden selvittämisessä sekä palautusten valvonnassa hänellä voi olla myös roolia. Paluun toteutukseen tarvitaan muitakin kuin viranomaisia, jotka voivat toteuttaa paluuta, vakauttamista ja jälleenrakentamista tukevia hankkeita. REX:n tehtävänä on osallistua ideointiin ja yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen.

 • Maahanmuuttovirasto, 1.10.2019 - 30.9.2020, EU-tuki 300 000 euroa

Palautusten valvonnan vaikuttavuus-hanke

 • Maastapoistamisen täytäntöönpanon valvonta on ollut yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä vuodesta 2014 lähtien. Viiden vuoden aikana valvojat ovat seuranneet poliisin maastapoistamistoimintaa 150 kertaa. AMIF-hankkeella yhdenvertaisuusvaltuutettu toteuttaa tähän mennessä tehtyjen yksittäisten valvontojen arvioinnin ja tuottaa suosituksia maastapoistamisen täytäntöönpanon kehittämiseksi yhä läpinäkyvämpään ja palautettavien perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan. Hanke tuottaa ehdotuksia ja toimenpiteitä myös valvonnan kehittämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Vaikuttavuutta tehostetaan lisäksi sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistoimilla. Euroopan unionin tavoitteena on lisätä palautuksia, jolloin valvonnan merkitys ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tarve kasvaa. Tästä syystä yhdenvertaisuusvaltuutetun AMIF-hankeessa tiivistetään myös yhteistoimintaa Frontexin ja jäsenvaltioiden valvontaorganisaatioidenkanssa.

 • Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 1.2.2019 - 31.7.2020, EU-tuki 233 238 euroa