Paluu

Erityistavoitteessa 3 keskitytään vapaaehtoiseen paluuseen, uudelleenkotouttamiseen, maastapoistamismenettelyjen kehittämiseen sekä paluun ja uudelleenkotoutumisen seurantaan liittyviin toimintoihin.

Kansallinen tavoite 3.1: Paluun liitännäistoimenpiteet

Kansallisen tavoitteen 3.1. keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat vapaaehtoisen paluun järjestelmän kehittäminen.

RETU-hanke

 • Maahanmuuttovirasto voi myöntää vapaaehtoisen paluun tukea kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen laittomasti maahan jääneille henkilöille. Vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen, neuvonnasta huolehtiminen ja hakemusten käsittely tämän kohderyhmän osalta kuuluu Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön tehtäviin. Viraston vapaaehtoisen paluun toimintamalli ja ohjeistus edellyttävät päivittämistä, koska nykyisessä mallissa ei ole huomioitu tätä kohderyhmää eikä heille suunnattua neuvontaa. Hankkeessa selvitetään, millä tavoin on mahdollista tavoittaa ja antaa neuvontaa kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen laittomasti maahan jääneille henkilöille, jotka eivät enää kuulu vastaanottopalveluiden piiriin.
 • Maahanmuuttovirasto, 01.10.2019 - 31.12.2020, EU-tuki 149 696 euroa

VAPA 2-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on saada mahdollisimman moni kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut palaamaan kotimaahansa vapaaehtoisesti. Hankkeessa tehostetaan vastaanottokeskuksissa annettavaa vapaaehtoisen paluun asiakasneuvontaa yksilöllisin asiakastapaamisin.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.4.2018 - 30.09.02019, EU-tuki 756 409 euroa

Kansallinen tavoite 3.2: Paluutoimenpiteet

Kansallisessa tavoitteessa 3.2. keskeisenä tavoitteena on vapaaehtoisen paluun tehokas toimeenpano vapaaehtoisen paluun prosesseja ja maastapoistamisprosesseja kehittämällä.

AUDA-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen vapaaehtoisen paluun kansallista rakennetta ja kytkeä osaksi sitä paluun edellytyksiä vahvistava yhteistyö heidät vastaanottavan maan kanssa. Yhteistyötä paluuasioissa tehdään myös muiden EU-maiden kanssa. Osaksi järjestelmää liitetään myös seuranta, jonka avulla saadaan tietoa palanneiden suojelullisesta tilanteesta, mutta myös uudelleenkotoutumiseen tähdänneiden toimenpiteiden osuvuudesta
 • Maahanmuuttovirasto, 1.1.2018 - 31.1.2020, EU-tuki 944 544 euroa
 • Katso lisää hankkeesta organisaation sivuilta

MAPPI-hanke

 • Hankkeen avulla pyritään varmistamaan valtakunnallisesti yhdenmukainen toimintamalli maasta poistamisprosessin eri vaiheissa. Yhtenäiset toimintamallit ja prosessit varmistavat palauttamispäätöksen saaneiden yhdenvertaisen kohtelun, huomioiden erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. . Kolmansien maiden kanssa tehtävällä viranomaisyhteistyöllä pyritään edistämään palautustoiminnan sujuvuutta.
 • Poliisihallitus, 1.2.2019 - 31.1.2020, EU-tuki 183 356 euroa

Kansallinen tavoite 3.3: Yhteistyö

Kansallisen tavoitteen 3.3. puitteissa tuetaan uudelleenkotoutumisen seurantaa ja arviointia sekä kartoitetaan ja toteutetaan uudelleenkotouttamiseen liittyviä yhteisiä toimia paluumaissa. Lisäksi tuetaan palautusten ulkopuolisen ja riippumattoman valvonnan suunnittelua, käynnistämistä ja kehittämistä.

Paluuasiantuntija Suomen Irakin suurlähetystöön (REX) -hanke

 • REX työskentelee Irakissa vuoden tehtävänään kerätä tietoa Irakin muuttoliike- ja paluutilanteesta, uudelleenkotoutumisen keinoista ja tarpeista suomalaisviranomaisille.  Hän tapaa ja luo kontakteja viranomaisiin, järjestöihin ja lähetystöihin. REX tapaa Suomesta palanneita ja palveluntarjoajia, joiden kanssa täsmennetään toimivia keinoja ja paluun seurantaa. Tiedolle ja yhteyksille on tarvetta; ne edesauttavat yhteistyön suunnittelua paluun edistämiseksi. REX voi edistää paluuyhteistyötä Irakissa olevien EU-maiden kanssa sekä vahvistaa Irakin osallistumista paluutoimien suunnitteluun. Paluuyhteistyöpöytäkirjojen täytäntöönpanossa, matkustusasiakirjojen ja henkilöllisyyden selvittämisessä sekä palautusten valvonnassa hänellä voi olla myös roolia.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.10.2019 - 30.9.2020, EU-tuki 300 000 euroa

Palautusten valvonnan vaikuttavuus-hanke

 • Maastapoistamisen täytäntöönpanon valvonta on ollut yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä vuodesta 2014 lähtien. Viiden vuoden aikana valvojat ovat seuranneet poliisin maastapoistamistoimintaa 150 kertaa. AMIF-hankkeella yhdenvertaisuusvaltuutettu toteuttaa tähän mennessä tehtyjen yksittäisten valvontojen arvioinnin ja tuottaa suosituksia maastapoistamisen täytäntöönpanon kehittämiseksi yhä läpinäkyvämpään ja palautettavien perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan.
 • Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 1.2.2019 - 31.7.2020, EU-tuki 233 238 euroa