Paluu

Erityistavoitteessa 3 keskitytään vapaaehtoiseen paluuseen, uudelleenkotouttamiseen, maastapoistamismenettelyjen kehittämiseen sekä paluun ja uudelleenkotoutumisen seurantaan liittyviin toimintoihin.

Kansallinen tavoite 3.1: Paluun liitännäistoimenpiteet

Kansallisen tavoitteen 3.1. keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat vapaaehtoisen paluun järjestelmän kehittäminen.

RETU-hanke

  • Maahanmuuttovirasto voi myöntää vapaaehtoisen paluun tukea kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen laittomasti maahan jääneille henkilöille. Vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen, neuvonnasta huolehtiminen ja hakemusten käsittely tämän kohderyhmän osalta kuuluu Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön tehtäviin. Viraston vapaaehtoisen paluun toimintamalli ja ohjeistus edellyttävät päivittämistä, koska nykyisessä mallissa ei ole huomioitu tätä kohderyhmää eikä heille suunnattua neuvontaa. Hankkeessa selvitetään, millä tavoin on mahdollista tavoittaa ja antaa neuvontaa kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen laittomasti maahan jääneille henkilöille, jotka eivät enää kuulu vastaanottopalveluiden piiriin.

  • Maahanmuuttovirasto, 01.10.2019 - 31.12.2020, EU-tuki 149 696 euroa

Kansallinen tavoite 3.2: Paluutoimenpiteet

Kansallisessa tavoitteessa 3.2. keskeisenä tavoitteena on vapaaehtoisen paluun tehokas toimeenpano vapaaehtoisen paluun prosesseja ja maastapoistamisprosesseja kehittämällä.

Tulevaisuuden polku-hanke

  • Nyt toteutettavassa pilottiprojektissa kohderyhmänä ovat irakilaiset tp-hakijat, joille järjestetään 4-päivän mittainen yrittäjyysvalmiuksia vahvistava koulutus, yksilöity ohjaus, fasilitoitu verkottuminen Irakin markkinoiden kysyntään vastaaviin suomalaisiin pk-yrityksiin lisäten myös ymmärrystä hyödyketuen luomista mahdollisuuksista oman yritystoiminnan käynnistämiseksi Irakiin paluun jälkeen. Malli perustuu itsensä työllistämiseen tähtäävien valmiuksien kehittämiseen ja kestävän toimeentulon mahdollisuuksien luomiseen yhteistyössä suomalaisten pk-yritysten kanssa. Tavoitteena on vahvistaa turvapaikanhakijoiden ymmärrystä toimeentulon mahdollisuuksista Irakissa ja luoda koulutusmalli, joka edistää irakilaisten tp-hakijoiden yrittäjyysvalmiuksia, omatoimisuutta ja itsevarmuutta yrittäjyyteen ryhtymiseksi. Koulutuksen, ohjauksen ja yrityskohtaisen perehdytysjakson jälkeen tp-hakija voi tehdä sopimuksen yhteistyön jatkamisesta yrityksen kanssa ja yritystoiminnan aloittamisesta Irakissa.

  • Laurea Ammattikorkeakoulu, 01.08.2019 - 31.07.2020, EU-tuki 166 287 euroa

Kansallinen tavoite 3.3: Yhteistyö

Kansallisen tavoitteen 3.3. puitteissa tuetaan uudelleenkotoutumisen seurantaa ja arviointia sekä kartoitetaan ja toteutetaan uudelleenkotouttamiseen liittyviä yhteisiä toimia paluumaissa. Lisäksi tuetaan palautusten ulkopuolisen ja riippumattoman valvonnan suunnittelua, käynnistämistä ja kehittämistä.

Paluuasiantuntija Suomen Irakin suurlähetystöön (REX) -hanke

  • REX työskentelee Irakissa vuoden tehtävänään kerätä tietoa Irakin muuttoliike- ja paluutilanteesta, uudelleenkotoutumisen keinoista ja tarpeista suomalaisviranomaisille. Hän tapaa ja luo kontakteja viranomaisiin, järjestöihin ja lähetystöihin. REX tapaa Suomesta palanneita ja palveluntarjoajia, joiden kanssa täsmennetään toimivia keinoja ja paluun seurantaa. Tiedolle ja yhteyksille on tarvetta; ne edesauttavat yhteistyön suunnittelua paluun edistämiseksi. REX voi edistää paluuyhteistyötä Irakissa olevien EU-maiden kanssa sekä vahvistaa Irakin osallistumista paluutoimien suunnitteluun. Paluuyhteistyöpöytäkirjojen täytäntöönpanossa, matkustusasiakirjojen ja henkilöllisyyden selvittämisessä sekä palautusten valvonnassa hänellä voi olla myös roolia. Paluun toteutukseen tarvitaan muitakin kuin viranomaisia, jotka voivat toteuttaa paluuta, vakauttamista ja jälleenrakentamista tukevia hankkeita. REX:n tehtävänä on osallistua ideointiin ja yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen.

  • Maahanmuuttovirasto, 1.10.2019 - 30.9.2020, EU-tuki 300 000 euroa

Palautusten valvonnan vaikuttavuus-hanke

  • Maastapoistamisen täytäntöönpanon valvonta on ollut yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä vuodesta 2014 lähtien. Viiden vuoden aikana valvojat ovat seuranneet poliisin maastapoistamistoimintaa 150 kertaa. AMIF-hankkeella yhdenvertaisuusvaltuutettu toteuttaa tähän mennessä tehtyjen yksittäisten valvontojen arvioinnin ja tuottaa suosituksia maastapoistamisen täytäntöönpanon kehittämiseksi yhä läpinäkyvämpään ja palautettavien perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan. Hanke tuottaa ehdotuksia ja toimenpiteitä myös valvonnan kehittämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Vaikuttavuutta tehostetaan lisäksi sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistoimilla. Euroopan unionin tavoitteena on lisätä palautuksia, jolloin valvonnan merkitys ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tarve kasvaa. Tästä syystä yhdenvertaisuusvaltuutetun AMIF-hankeessa tiivistetään myös yhteistoimintaa Frontexin ja jäsenvaltioiden valvontaorganisaatioidenkanssa.

  • Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 1.2.2019 - 31.7.2020, EU-tuki 233 238 euroa

Haavoittuvuuden tunnistaminen ja huomioiminen maastapoistamisen valmistelussa ja täytäntöönpanossa-hanke

  • Palautusten valvonnassa on havaittu, että haavoittuvassa asemassa olevien palautettavien tunnistaminen ja heidän erityistarpeidensa huomioiminen vaihtelee. Kyse voi olla esim. terveydenhuollon toimenpiteen jälkeisestä riittävästä toipumisajasta ennen palautusta, lääkityksen ja sairaskertomusten mukaan saamisesta tai ihmiskaupassa uhriutumisen tai lapsen edun huomioimisesta. Hankkeella pyritään edistämään haavoittuvuuden tunnistamista ja huomioimista palautuksissa. Hankkeella pyritään parantamaan viranomaisten välistä yhteistyötä ja kohdentamaan valvontaa tehokkaammin. Tavoitteena on, että poliisi pystyisi huomioimaan paremmin ja yhdenmukaisemmin haavoittuvuuden. Haavoittuvuuteen liittyvää tiedonkulkua viranomaisten välillä pyritään parantamaan. Maahanmuutosta ja palautustoiminnasta käydään yhteiskunnallista keskustelua. Oikean tiedon tarve on suuri. Hankkeella tuotetaan tietoa maastapoistamistoimintaan liittyvistä inhimillisistä tekijöistä. Hanke edistäisi humaania palautustoimintaa.

  • Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 01.08.2020 - 31.10.2021, EU-tuki 155 528 euroa