Paluu

Erityistavoitteessa 3 keskitytään vapaaehtoiseen paluuseen, uudelleenkotouttamiseen, maastapoistamismenettelyjen kehittämiseen sekä paluun ja uudelleenkotoutumisen seurantaan liittyviin toimintoihin.

Kansallinen tavoite 3.1: Paluun liitännäistoimenpiteet

Kansallisen tavoitteen 3.1. keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat vapaaehtoisen paluun järjestelmän kehittäminen.

Mahdollisuutena paluu - MAP

  • Hankkeen kuvaus: Vapaaehtoisen paluun Mahdollisuutena paluu -hankkeessa kehitetään asiantuntevaa paluuneuvontaa, kartoitetaan palaajien erityistarpeita sekä edistetään paluun jälkeisen uudelleen kotoutumisen suunnittelua vastaanottokeskuksissa. Hankkeessa tarjotaan paluuneuvontaa henkilöille, jotka ovat jääneet maahan ilman oleskelulupaa sekä tehdään yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotka kohtaavat näitä henkilöitä työssään. Arabiankielisille asiakkaille tarjotaan omakielistä paluuneuvontaa. Hankkeessa hyödynnetään kansainvälisiä verkostoja suomalaisen paluutyön kehittämisessä.

  • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 01.02.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 330 776 euroa.

RETU-hanke

  • Hankkeen kuvaus: Maahanmuuttovirasto voi myöntää vapaaehtoisen paluun tukea kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen laittomasti maahan jääneille henkilöille. Vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen, neuvonnasta huolehtiminen ja hakemusten käsittely tämän kohderyhmän osalta kuuluu Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön tehtäviin. Viraston vapaaehtoisen paluun toimintamalli ja ohjeistus edellyttävät päivittämistä, koska nykyisessä mallissa ei ole huomioitu tätä kohderyhmää eikä heille suunnattua neuvontaa. Hankkeessa selvitetään, millä tavoin on mahdollista tavoittaa ja antaa neuvontaa kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen laittomasti maahan jääneille henkilöille, jotka eivät enää kuulu vastaanottopalveluiden piiriin.

  • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 01.10.2019 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 149 696 euroa

Kansallinen tavoite 3.2: Paluutoimenpiteet

Kansallisessa tavoitteessa 3.2. keskeisenä tavoitteena on vapaaehtoisen paluun tehokas toimeenpano vapaaehtoisen paluun prosesseja ja maastapoistamisprosesseja kehittämällä.

MAPPI 2 - Maasta poistamisen täytäntöönpanosuunnitelman digitalisointi

  • Hankkeen kuvaus: Poliisihallituksen ja Maahanmuuttoviraston yhteishankkeessa kehitetään paluutoimenpiteitä toteuttamalla Ulkomaalaisasioiden sähköiseen asiointijärjestelmään (UMA) uusi ulkomaalaisen maasta poistamisen täytäntöönpanon valmisteluun liittyvä toiminnallisuus. Hankkeessa uudistetaan myös maasta poistamisprosessin tiedonvälitystä yhdenvertaisuusvalvojan suuntaan uuden työnhallintatyökalun myötä. Digitalisoinnin etujen täysmääräisen hyödyntämisen takaamiseksi järjestetään uudistuksia käyttävälle henkilöstölle koulutusta. Toimenpiteen digitalisoinnilla ja hallinnoinnilla UMA-järjestelmässä saavutetaan nykyistä parempi tiedon ajantasaisuus, eheys ja päivitettävyys.  Maasta poistamisen täytäntöönpanosuunnitelman digitalisointi luo uuden työkalun maasta poistamisten täytäntöönpanosta sekä niiden valvonnasta vastaaville viranomaisille.

  • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.03.2021 - 28.2.2022, EU-tuen määrä: 193 363 euroa.

Kansallinen tavoite 3.3: Yhteistyö

Kansallisen tavoitteen 3.3. puitteissa tuetaan uudelleenkotoutumisen seurantaa ja arviointia sekä kartoitetaan ja toteutetaan uudelleenkotouttamiseen liittyviä yhteisiä toimia paluumaissa. Lisäksi tuetaan palautusten ulkopuolisen ja riippumattoman valvonnan suunnittelua, käynnistämistä ja kehittämistä.

Paluuasiantuntija Suomen Irakin suurlähetystöön (REX) -hanke

  • Hankkeen kuvaus: REX työskentelee Irakissa vuoden tehtävänään kerätä tietoa Irakin muuttoliike- ja paluutilanteesta, uudelleenkotoutumisen keinoista ja tarpeista suomalaisviranomaisille. Hän tapaa ja luo kontakteja viranomaisiin, järjestöihin ja lähetystöihin. REX tapaa Suomesta palanneita ja palveluntarjoajia, joiden kanssa täsmennetään toimivia keinoja ja paluun seurantaa. Tiedolle ja yhteyksille on tarvetta; ne edesauttavat yhteistyön suunnittelua paluun edistämiseksi. REX voi edistää paluuyhteistyötä Irakissa olevien EU-maiden kanssa sekä vahvistaa Irakin osallistumista paluutoimien suunnitteluun. Paluuyhteistyöpöytäkirjojen täytäntöönpanossa, matkustusasiakirjojen ja henkilöllisyyden selvittämisessä sekä palautusten valvonnassa hänellä voi olla myös roolia. Paluun toteutukseen tarvitaan muitakin kuin viranomaisia, jotka voivat toteuttaa paluuta, vakauttamista ja jälleenrakentamista tukevia hankkeita. REX:n tehtävänä on osallistua ideointiin ja yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen.

  • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 1.10.2019 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 300 000 euroa

Haavoittuvuuden tunnistaminen ja huomioiminen maastapoistamisen valmistelussa ja täytäntöönpanossa-hanke

  • Hankkeen kuvaus: Palautusten valvonnassa on havaittu, että haavoittuvassa asemassa olevien palautettavien tunnistaminen ja heidän erityistarpeidensa huomioiminen vaihtelee. Kyse voi olla esim. terveydenhuollon toimenpiteen jälkeisestä riittävästä toipumisajasta ennen palautusta, lääkityksen ja sairaskertomusten mukaan saamisesta tai ihmiskaupassa uhriutumisen tai lapsen edun huomioimisesta. Hankkeella pyritään edistämään haavoittuvuuden tunnistamista ja huomioimista palautuksissa. Hankkeella pyritään parantamaan viranomaisten välistä yhteistyötä ja kohdentamaan valvontaa tehokkaammin. Tavoitteena on, että poliisi pystyisi huomioimaan paremmin ja yhdenmukaisemmin haavoittuvuuden. Haavoittuvuuteen liittyvää tiedonkulkua viranomaisten välillä pyritään parantamaan. Maahanmuutosta ja palautustoiminnasta käydään yhteiskunnallista keskustelua. Oikean tiedon tarve on suuri. Hankkeella tuotetaan tietoa maastapoistamistoimintaan liittyvistä inhimillisistä tekijöistä. Hanke edistäisi humaania palautustoimintaa.

  • Hankkeen toteuttaja: Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Toteutusaika: 01.08.2020 - 31.10.2021, EU-tuen määrä: 155 528 euroa