Ajankohtaista

FI SV

Sisäisen turvallisuuden rahaston haku käynnissä

5.10.2015 11.17 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Sisäministeriö avaa sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haun 5.10.2015. Haku päättyy 30.10.2015 klo 16.15. Tukipäätökset laaditaan 15.1.2016 mennessä. Tässä haussa haettavien hankkeiden tai toimien tulee alkaa viimeistään 29.2.2016.

Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)

EU-rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 perustetuttu sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeviin rahoitusvälineisiin. Ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevasta rahoitusvälineestä voidaan rahoittaa toimia, joilla tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa, torjutaan laitonta maahanmuuttoa, varmistetaan kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu sekä tuetaan rajavalvontaa. Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen kautta voidaan rahoittaa toimia, joilla edistetään poliisiyhteistyötä ja tietojenvaihtoa, ehkäistään rikollisuutta ja torjutaan rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia, suojellaan elintärkeitä infrastruktuureja sekä hallitaan turvallisuusriskejä ja kriisejä.

Rahaston perusrahoitusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on yhteensä 52 616 876 euroa.

Perusrahoitusosuuden lisäksi rahastoon sisältyy erillinen 360 000 euron määräraha sellaisten kulkuneuvojen ja toimintavälineiden hankintaan, jotka katsotaan tarpeellisiksi Frontexin yhteisiä operaatioiden toteuttamiseksi ja jotka annetaan Frontexin käyttöön asetuksen (EY) N:o 2007/2004 mukaisesti.

Kuka voi hakea?

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle ja yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea.

Rahaston toimialasta johtuen tuensaajat ovat pääosin viranomaisia. Hankkeissa voi olla mukana hankekumppaneina myös muita toimijoita. Tuensaaja voi olla muu kuin viranomainen sellaisissa toimissa, joissa se toiminnan luonne huomioiden on mahdollista.

Tuettavat toimet

Rahastoista myönnetään tukea hankkeisiin tai toimintaan, jotka toteuttavat rahaston kansallisessa ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja erityistavoitteita ja kansallisia tavoitteita.

Tuettavien hankkeiden tai toiminnan enimmäiskesto yhdellä tukipäätöksellä on kolme vuotta. Tuettavan hankkeen tai toiminnan voi käynnistää omalla riskillä ennen tukipäätöstä. Vuoden 2015 haussa tuettavaksi valittavissa hankkeissa ja toiminnassa voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä jo 1.1.2014 tai sen jälkeen syntyneitä kuluja, edellyttäen että kulut ovat tukikelpoisia ja yksiselitteisesti kohdennettavissa hankkeeseen. Jo päättyneeseen toimintaan ei voida kuitenkaan myöntää tukea takautuvasti.

Hakeminen

Hakemus laaditaan sähköisessä EUSA-järjestelmässä, ja hakemus tulee lähettää sähköisen järjestelmän kautta 30.10.2015 klo 16.15 mennessä. Linkki sähköiseen järjestelmään löytyy osoitteesta https://asiointi.eusa-rahastot.fi. Mikäli sähköisen järjestelmän käyttö ei ole mahdollista, tukea voi hakea myös paperihakemuksella. Paperihakemuksena hyväksytään ainoastaan rahastojen internet-sivuilta löytyvälle viralliselle hakemuslomakkeelle laadittu hakemus. Paperihakemukset katsotaan toimitetuksi määräaikaan mennessä, kun kirjekuoren postileiman päivämäärä on 30.10.2015. Hakemuksen voi myös tuoda sisäministeriön kirjaamoon 30.10.2015 klo 16.15 mennessä. Haettaessa paperilomakkeilla kirjekuoreen merkitään viitteeksi ”ISF 2015”

Tarkemmat hakuohjeet on koottu hakijan oppaaseen, joka löytyy rahastojen verkkosivuilta.

Rahastojen hallinnointi ja yhteystiedot

Rahaston kansallisena vastuuviranomaisena Suomessa toimii sisäministeriö.

Yhteystiedot:
Sisäministeriö
Kansainvälisten asioiden yksikkö
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite:
Erottajankatu 2, 00130 Helsinki

Sähköposti: [email protected]

Paperihakemukset lähetetään osoitteeseen:
Sisäministeriö / kirjaamo
PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja rahastosta ja hausta sekä hakumateriaalit ohjeineen löytyvät rahastojen internet-sivuilta
www.eusa-rahastot.fi

EU