Ajankohtaista

Lakiesitys sisäasioiden rahastoista eduskunnan käsittelyyn

4.9.2014 13.32 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sisäasioiden rahastoista. Ehdotetussa laissa säädettäisiin sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien ja niitä tarkentavien kansallisten toimeenpano-ohjelmien valmistelusta, hyväksymisestä, hallinnoinnista ja yhteensovittamisesta. Lisäksi säädettäisiin sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien hallinnointiin osallistuvista viranomaisista ja toimijoista sekä näiden välisestä yhteistyöstä ja tehtävistä.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin myös sisäasioiden rahastojen varoista myönnettävän tuen edellytyksistä, ehdoista, tukeen liittyvistä menettelyistä ja tuen valvonnasta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Kaksi uutta rahastoa sisäasioiden alalle

Euroopan unionin rahoitusohjelmakaudelle 2014 - 2020 on perustettu kaksi uutta rahastoa sisäasioiden alalle. Rahastot ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä sisäisen turvallisuuden rahasto. Jälkimmäinen jakaantuu ulkoraja- ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden torjumisen ja ehkäisemisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen.

Suomen arvioidaan saavan noin 113 miljoonaa euroa sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2014-2020.

Sähköinen asiointi käyttöön lähiaikoina

Edeltävään ohjelmakauteen verrattuna ehdotuksella selkeytetään viranomaisten välistä työnjakoa ja kevennetään menettelytapoja, mikä vähentää hallinnollista taakkaa. Tukiehtoja ja hallintomenettelyjä yksinkertaistaan ja mahdollistetaan sähköiseen asiointiin siirtyminen. Etenkin sähköisen asiainhallinnan odotetaan helpottavan sekä hakijoiden että viranomaisten työtä sekä nopeuttavan tukimenettelyjä.

Lisätietoja hankkeesta:
www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/sisaasioiden_eu-rahastot

Hankesivulta voi myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiin.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Päivi Pietarinen, 0295 488 257
ylitarkastaja Sanna Virtanen, 0295 488 264

EU