Ajankohtaista

Maximibeloppet av stöd som betalas som engångsersättning ska höjas

29.12.2017 15.39
Pressmeddelande

Det högsta beloppet av engångsersättningen för de projekt som finansieras med medel ur EUSA fonderna höjs från 10 000 euro till 100 000 euro. Statsrådet fastställde en förordning i ärendet på sammanträdet den 28 december 2017.

Utifrån responsen från sökande ses 10 000 euro som en för liten summa för att genomföra ett projekt i praktiken. Därför ska beloppet höjas. I enlighet med ändringarna i lagen om fonderna för inrikes frågor tar man i det stödbelopp som betalas för projekt som finansieras med engångsersättning också hänsyn till annan för samma projekt mottagen offentlig eller privat finansiering och eventuella andra intäkter. Detta innebär att eventuella andra intäkter ska anges i ansökan om utbetalning.

En deltidsanställd arbetstagares lön för sjukdomstid är i fortsättningen en stödberättigande kostnad. Lön för sjukdomstid hänför sig till projektet i proportion till de timmar som utförts av en deltidsanställd arbetstagare. Lön för sjukdomstid är stödberättigande endast till den del som den inte omfattas av något stöd som Folkpensionsanstaltens betalar ut.

Ändringarna gör det möjligt att tillämpa standardiserade skalor av enhetskostnader vid beviljande av stöd som gäller understöd och ersättning enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel. Modellen för standardiserade skalor av enhetskostnader är en av de förenklade kostnadsmodellerna som går ut på att kostnaderna ersätts enligt en på förhand fastställd enhetskostnad.

I förordningen om fonderna för inrikes frågor görs också vissa enskilda tekniska ändringar.

Syftet med ändringarna är att minska administrativt arbete, uppdatera förordningen och på det sättet möjliggöra en effektiv användning av fonderna för inrikes frågor. Ändringarna möter de behov av ändringar som lyftes fram vid halvtidsöversynen av fonderna. Den reviderade förordningen träder i kraft vid ingången av år 2018.

Ytterligare upplysningar:

Heidi Sulander, specialsakkunnig, tfn 0295 488 329, heidi.sulander(at)intermin.fi