En tilläggsfinansiering på cirka 5,7 miljoner euro till asyl-, migrations- och integrationsfonden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2021 14.18
Pressmeddelande
På bilden finns det EU flaggan.

Genomförandeprogrammet för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) får ett tillägg på cirka 5,7 miljoner euro i anslag för vidarebosättning, som Europeiska kommissionen anvisar Finland.

Finansieringen riktas till åtgärder i anslutning till mottagande och integration av kvotflyktingar som anlänt till Finland 2020. Under den föregående uppföljningsperioden, oktober 2019–oktober 2020, anlände 572 kvotflyktingar till Finland.

Dessutom omfördelas fondens basfinansiering mellan fondens mål så att finansieringen kan utnyttjas fullt ut i den ansökningsomgång som inleds den 3 maj 2021. 

Det anslag för vidarebosättning som fogas till genomförandeprogrammet kan sökas i den ansökningsomgång för AMIF-fonden som inleds den 3 maj 2021. Av de medel som redan tidigare ingått i programmet men som inte använts anvisas cirka en miljon euro för ansökan. På så sätt uppgår det anslag som utlyses för vidarebosättning till totalt cirka 6,7 miljoner euro. Utöver tillägget fastställs i det ändrade programmet hur finansieringen ska fördelas på programmets mål.

Fördelningen av fondens basfinansiering mellan de olika målen i fondens nationella program och i genomförandeprogrammet, som preciserar det nationella programmet, ändras för att finansieringen ska kunna utnyttjas i så hög utsträckning som möjligt i den ansökningsomgång som inleds i maj. Finansieringen riktas i synnerhet till det nationella målet för integration. När det gäller detta mål ordnas i maj en temautlysning för främjande av samhällets mottaglighet. Syftet med de projekt som stöds genom temautlysningen är bland annat att synliggöra samhällets roll i integrationen av tredjelandsmedborgare i Finland och identifiera de faktorer som påverkar den.

För att anslaget för vidarebosättning ska kunna inkluderas i fondens genomförandeprogram och finansieringen omfördelas mellan fondens särskilda och nationella mål måste genomförandeprogrammet ändras. Ändringen av genomförandeprogrammet godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde den 22 april 2021.

AMIF-fondens övervakningskommitté behandlade programändringarna genom skriftligt förfarande 12.3.2021–23.3.2021 och förordade de föreslagna omfördelningarna av finansieringen.

Ytterligare information:

Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected] 

Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected]