Nu söker vi projekt som främjar samhällets mottaglighet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2021 9.05
Nyhet
Bilden är dekorativ.

I asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) utlysning som börjar den 3 maj finansieras projekt som främjar samhällets mottaglighet inom olika sektorer. Vi ordnar utbildning för intresserade sökande den 4 mars. Anmäl dig senast den 2 mars.

Främjande av integration och samhällets mottaglighet förutsätter deltagande och arbete av alla – samfund, organisationer, myndigheter, företag och kommuner. Syftet med vårens utlysning är att finansiera projekt som:

 • gör samhällets roll synlig i integrationen av tredjelandsmedborgare i Finland och identifierar faktorer som inverkar på detta 
 • ökar medvetenheten om strukturell rasism
 • utvecklar och genomför pilotprojekt om konkreta och antirasistiska metoder och processer för att öka invandrares delaktighet och representation inom olika sektorer i samhället,
 • identifierar och avlägsnar faktorer som hindrar invandrares delaktighet och jämlikhet i samhällets strukturer, t.ex. i arbetsliv, utbildning eller i annan verksamhet i samhället samt ökar kunskaperna om antirasism som ett samarbete mellan myndigheter och den tredje sektorn  
 • producerar och sprider praxis och förfaranden som ökar färdigheter och interaktion för antirasism i samhället och/eller
 • bedriver verkningsfullt attitydarbete med kommunikativa metoder.

I projekten som finansieras kan man exempelvis:

 • förverkliga en effektiv kommunikations- eller mediakampanj som fokuserar på samhällets mottaglighet och strukturell rasism,
 • öka kunskapen om samhällets mottaglighet och verksamhetsmodeller som främjar den som ett samarbete mellan myndigheter och den tredje sektorn och/eller
 • utveckla stödtjänster i den tredje sektorn angående stöd för anmälan om diskriminering eller rasism, ökad medvetenhet hos potentiella offergemenskaper och hos den stora allmänheten. 

Projekten förväntas presentera resultat som möjliggör förändringar i verksamhetskulturen av bland annat följande typ:

 • samhällets roll i främjandet av integration och faktorer som anknyter till detta får stor uppmärksamhet, 
 • resulterar i verksamhetsplaner och konkreta åtgärdsförslag för att bekämpa strukturell rasism inom olika sektorer i samhället,
 • resulterar i förslag på agerande och verksamhet i praktiken, med vilka man främjar samhällets mottaglighet och antirasism inom olika sektorer och/eller
 • åtgärdsförslag för att säkerställa att rekommendationerna övergår från allmän nivå till det praktiska arbetet och att rekommendationerna förbättrar invandrarnas delaktighet.

I vårens AMIF-utlysning finansieras 2–4 genomslagskraftiga projekt beroende på projektens storlek, där man gynnar antirasistisk verksamhetskultur som främjar samhällets mottaglighet. 

Projekt med temat Samhällets mottaglighet kan beviljas EU-stöd för totalt ca 450 000 euro. EU-stödets andel är 75 % av projektets totala kostnader.

Utlysningen stöder målen i partnerskapsprogrammet för integration

Projekt med temat Samhällets mottaglighet finansieras ur det nationella målet 2.2 integration i det särskilda målet 2 för AMIF fondens nationella genomförandeprogram, vilket stödjer implementeringen av Arbets-och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration. 

Partnerskapsprogrammet stöder genomslaget av arbete som främjar integration och samhällets mottaglighet genom att sammanföra aktörer och öka sektorsövergripande samarbete med olika synvinklar.

Anmäl dig till ansökningsutbildningen senast den 2 mars 

Inrikesministeriet anordnar utbildning i temautlysningen Samhällets mottaglighet för intresserade sökande torsdagen den 4 mars kl. 9–12. Utbildningen behandlar hurdana projekt som finansieras och vilka frågor som ska beaktas i planeringen av projektet. 

Sakkunniga vid Arbets-och näringsministeriet och Justitieministeriet håller anföranden i utbildningen om främjande av samhällets mottaglighet, arbete mot rasism och främjande av goda relationer bland befolkningen.  

Utbildningen ordnas på distans. 

Anmälan: https://link.webropolsurveys.com/S/278221CE3630B5FB (anmäla sig senast den 2 mars)

Läs mer om AMIF-fondens ansökan: AMIF-fondens ansökan börjar i maj 2021 

Ytterligare information:

specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275, [email protected]   
sakkunnig  Noora Vahervaara, tfn 0295 488 265, [email protected]