Lainsäädäntöhankkeen lausuntokierros käynnissä 30.6.-25.8.2017

30.6.2017 17.04
Tiedote

Sisäasioiden EU-rahastojen kansallisen lainsäädännön muutostarpeita tarkastelevan työryhmän ehdotus lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista lähti lausuntokierrokselle perjantaina 30.6.

Ehdotukset on koottu työryhmän loppuraporttiin, joka sisältää sisäministeriön asettaman työryhmän valmistelemat muutosehdotukset sekä sisäasioiden rahastojen lakiin että rahastoja koskevaan valtioneuvoston asetukseen. Loppuraportin lainsäädäntöä koskevat muutosehdotukset ovat vähäisempiä ja asetusta koskevat muutokset merkittävämpiä.

Loppuraportissa käsiteltävät kysymykset ja niistä johdetut muutosehdotukset perustuvat sisäministeriön tekemään 24.3.–14.4.2017 avoinna olleeseen EUSA-rahastojen kansallisen lainsäädännön päivitystarpeita kartoittavaan kyselyyn, joka oli suunnattu hankkeiden toteuttajille sekä 9.5.2017 järjestettyyn sidosryhmien kuulemistilaisuuteen ja vastuuviranomaisen eli sisäministeriön omiin huomioihin sekä työryhmän keskusteluihin.

Työryhmäkeskustelun sekä kyselyn perusteella sisäasioiden rahastojen kansallinen lainsäädäntö toimii pääsääntöisesti hyvin. Lainsäädäntöä koskevien muutosehdotusten mukaan kansallisiin ohjelmiin ja toimeenpano-ohjelmiin tehtävistä muutoksista vastaisi edelleen valtioneuvosto mutta sisäministeriön mahdollisuuksia muutoksien tekemiseen joustavoitettaisiin teknisluonteisten ja merkitykseltään vähäisten muutoksien tekemisen osalta. Lisäksi mahdollistettaisiin kertakorvaushankkeen mahdollisen muun rahoituksen ja tuoton huomioon ottaminen maksettavan EU-tuen määrän laskennassa.

Rahastoja koskevaan valtioneuvoston asetukseen kohdistui suurempia muutostarpeita. Keskeisimmät muutostarpeet koskevat niin sanottuja yksinkertaistettuja kustannusmalleja. Erityisesti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta maksettaviin tukiin on kohdistunut paineita luoda kevyen hallintomallin mahdollistavia toimivia ratkaisuja.

Loppuraportissa esitetään rahastoja koskevaan asetukseen muutosehdotus koskien vakioyksikkökustannuksien käytön laajentamista vapaaehtoisen paluun tukiin, sisäisiin siirtoihin sekä hankkeiden henkilöstökustannuksiin. Lisäksi loppuraportin muutosehdotuksen mukaan kertakorvauksena myönnettävän tuen enimmäismäärää nostettaisiin nykyisestä 10 000 eurosta 100 000 euroon. Näin tukimuoto olisi käyttökelpoisempi useammalle hanketoteuttajalle.

Lue lisää Tuensaajalle -sivulta.

Lausuntopalvelu.fi

Lisätietoja:

ylitarkastaja Elina Sillanpää, [email protected], p. 0295 488 266