Finansiering från kommissionen för att förbättra skyddet av offentliga lokaler och förebygga radikalisering

Inrikesministeriet
6.8.2020 13.45 | Publicerad på svenska 13.8.2020 kl. 14.48
Nyhet
Euroopan unionin lippu sinisellä taustalla

Europeiska kommissionen beviljar 12 miljoner euro i stöd för projekt, genom vilka skyddet av offentliga lokaler, särskilt platser för religionsutövning, förbättras. Ansökningstiden går ut 24.9.2020. Dessutom finns det 4 miljoner euro att sökas för projekt, där metoder för förebyggande och bekämpning av radikalisering utvecklas, med särskilt beaktande av den islamistiska samt den våldsamma högerextremistiska extremismen. Ansökningstiden går ut 24.11.2020.

Med hjälp av projekten gällande skydd av offentliga lokaler kan man exempelvis förbättra samarbetet och kommunikationen mellan myndigheter och religiösa samfund, genomföra kampanjer för att öka säkerhetsmedvetenheten, utveckla utnyttjandet av ny teknologi i anslutning till säkerhet eller förstärka upptäckandet av hot på offentliga platser. Åtgärderna ska vara i enlighet med Handlingsplanen till stöd för skyddet av offentliga platser (COM(2017)612).

Med den aktuella projektfinansieringen stöds internationella projekt. Detta innebär att åtminstone två genomförandeorganisationer ska delta i projektet som finansieras och de ska komma från minst två olika medlemsstater som deltar i det finansiella instrumentet ISF-P. Det EU-stöd som söks ska till sin storlek vara 500 000–3 000 000 euro och EU-stödets andel kan vara högst 90 procent av projektets stödberättigande kostnader. Längden på ett projekt får vara högst 24 månader.

Stöd för frigörande från extremistiskt tänkande och integrering i samhället

Syftet med projekten angående förebyggande av radikalisering är att utveckla effektiva metoder och verktyg för förebyggande och bekämpning av fenomenet i alla dess former, med särskilt beaktande av den islamistiska samt den våldsamma högerextremistiska extremismen.

I ansökningsprocessen betonas särskilt projekt som fokuserar på stöd för frigörande från extremistiskt tänkande och återintegrering i samhället av brottslingar som stöder extremistiskt tänkande och radikaliserade personer, inklusive återvändande utländska stridande och deras familjemedlemmar. De verksamhetsmetoder som utvecklas inom projekten ska främja samarbetet mellan parter som arbetar med deradikalisering och återintegration samt förbättra deras operativa beredskap.

I projektet ska åtminstone tre genomförandeorganisationer delta och de ska komma från minst tre olika medlemsstater som deltar i det finansiella instrumentet ISF-P. Det EU-stöd som söks ska till sin storlek vara 250 000–750 000 euro och EU-stödets andel kan vara högst 90 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projektet kan vara i högst 18 månader.

Finansieringen som kan sökas anslås från det finansiella instrumentet (ISF) för polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brottslighet samt krishantering inom fonden för inre säkerhet (ISF-P).

Mer detaljerad information samt ansökningsmaterial:

Protection (ISFP-2020-AG-PROTECT)
Prevent Radicalisation (ISFP-2020-AG-RAD)
Mer information om det finansiella instrumentet ISF-P

Ytterligare information:

specialsakkunnig Riika Väliahde, tfn 0295 488 257, [email protected]