Kentän ääni kuuluu rahastojen seurantakomiteoissa

25.2.2019 17.01
Uutinen

AMIF-rahaston seurantakomitean kokoonpano muuttui vuoden 2019 alussa, kun kaikkiaan kuusi uutta tahoa nimesi jäsenensä seurantakomiteaan. Seurantakomitean tehtävänä on seurata ja tukea vastuuviranomaista rahaston toimeenpanossa.

AMIF- ja ISF-rahastojen seurantakomiteoihin on nimetty rahastojen toimialan kannalta keskeisiä viranomais- ja järjestötahoja. Erityisesti AMIF-rahaston toimialan kannalta on katsottu tärkeäksi, että rahaston seurantakomiteaan saadaan riittävän kattava edustus myös aluehallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoita. Seurantakomitean jäsenmäärän ollessa rajattu päädyttiinkin malliin, jossa osa seurantakomiteassa edustettuina olevista tahoista vaihtuu kahden vuoden välein.

- Vaihtuvien edustajien myötä maahanmuutto-alalla keskeinen "kentän ääni" tulee paremmin huomioiduksi seurantakomitean ja rahaston vastuuviranomaisen työssä, kertoo AMIF-rahaston seurantakomitean sihteerinä toimiva erityisasiantuntija Iikka Saunamäki.

Vuodenvaihteessa kaksivuotiskaudet AMIF-rahaston seurantakomiteassa päättyivät Joutsenon vastaanottokeskuksella, Pohjanmaan ELY-keskuksella, Moniheli ry:llä, SPR:llä ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lla. Vuoden 2019 alusta uusina tahoina jäsenensä AMIF-rahaston seurantakomiteaan nimesivät Oulun vastaanottokeskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Lastensuojelun Keskusliitto, Monika-Naiset liitto ry sekä jaetulla edustajallaan työntekijäjärjestöt Akava ja STTK.

Seurantakomitea tarjoaa arvokasta tietoa vastuuviranomaiselle

Seurantakomitean pysyvät jäsenet edustavat pääasiassa maahanmuutto-alan kannalta keskeisiä valtionhallinnon viranomaistahoja, joiden kautta vastuuviranomainen saa ajankohtaista tietoa alan kehityksestä ja vaikkapa merkittävistä lainsäädäntöön tehtävistä tai suunnitelluista muutoksista.

AMIF-rahaston hakijoiden ja tuensaajien kannalta seurantakomitean kenties näkyvin rooli liittyy rahastoon jätettyjen hakemusten käsittelyyn. Vastuuviranomaisen virkamiehet vastaavat hakemusten arvioinneista ja toimittavat esityksensä edelleen seurantakomitean käsiteltäväksi. Seurantakomiteat kokoustavat pari-kolme kertaa vuodessa ja yleensä kokoukset aikataulutetaan rahastohakujen yhteyteen.

- Hakemuksista käydään toisinaan vilkastakin keskustelua eikä ole tavatonta, että vastuuviranomainen muuttaa kantaansa saatuaan seurantakomitean kautta yksittäisen hakemuksen osalta merkittävää lisätietoa. Lopullisen päätöksen hakemusten tuettavuudesta tekee kuitenkin aina vastuuviranomainen, Saunamäki muistuttaa.

Taustaa

Valtioneuvosto asetti vuonna 2015 rahastoille rahoitusohjelmakauden 2014-2020 täytäntöönpanon päättymiseen asti seurantakomiteat, joiden tehtävänä on seurata ja tukea vastuuviranomaista rahaston toimeenpanossa. Käytännössä seurantakomiteoiden työ tulee jatkumaan rahasto-ohjelman sulkemiseen liittyvien tehtävien myötä aina vuoteen 2023 asti. Nyt jo valmistelussa olevan seuraavan rahoitusohjelmakauden 2021-2027 sisäasioiden rahoitusohjelmille tullaan asettamaan nykykauden seurantakomiteoita vastaavat toimielimet.

Rahastojen kansallinen vastuuviranomainen on sisäministeriö ja ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön ylijohtaja on seurantakomiteoiden puheenjohtaja. Rahastojen ohjelmavalmistelusta ja koordinaatiosta vastaavat erityisasiantuntijat toimivat seurantakomiteoiden sihteereinä. Myös Euroopan komissio osallistuu satunnaisesti seurantakomiteoiden kokouksiin.

Seurantakomiteoiden kokoonpanot

AMIF-rahaston seurantakomiteassa ovat edustettuina: Ahvenanmaan maakuntahallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, sisäministeriön maahanmuutto-osasto, sisäministeriön poliisiosasto, Maahanmuuttovirasto, Poliisihallitus, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO ja Suomen Kuntaliitto ry sekä kahden vuoden välein vaihtuvat tahot: Helsingin vastaanottokeskus, Uudenmaan ELY-keskus, Pakolaisneuvonta ry, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry, Joutsenon vastaanottokeskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry, Suomen Punainen Risti, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Oulun vastaanottokeskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Lastensuojelun Keskusliitto, Monika-Naiset liitto ry, STTK/Akava, Vaasan vastaanottokeskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Pakolaisapu ry, Kanava nuoriso ry sekä KT Kuntatyönantajat.

ISF-rahaston seurantakomiteassa ovat edustettuina: Ahvenanmaan maakuntahallitus, ulkoministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, sisäministeriön maahanmuutto-osasto, sisäministeriön pelastusosasto, sisäministeriö poliisiosasto, sisäministeriön rajavartio-osasto, Maahanmuuttovirasto, Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Tulli, Pelastuslaitokset (kiertävä edustus), Rikosuhripäivystys (RIKU), Laajan turvallisuuden verkosto WISE ry sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.