Hallinnointioppaan päivitys

18.5.2018 15.44
Uutinen

EUSA-rahastojen hallinnointiopasta on päivitetty johtuen 1.1.2018 voimaantulleista laki- ja asetusmuutoksista. Muutoksia sovelletaan hankkeisiin/toimintoihin, jotka ovat alkaneet 1.1.2018 tai sen jälkeen. Tukipäätökseen on kirjattu hankkeen/toiminnan aloituspäivä.

Hallinnointioppaaseen päivitetyt laki- ja asetusmuutokset

 • Osa-aikaisten työntekijöiden sairausloma-ajan palkkakustannusten tukikelpoisuus (Hallinnointiopas 6.3.1 Osa-aikaiset työntekijät ja työaikakirjanpito)

1.1.2018 voimaantullen asetusmuutoksen myötä osa-aikaisten sairausloma-ajan palkka on tukikelpoinen hankkeissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2018 tai sen jälkeen. Ennen 1.1.2018 alkaneissa hankkeissa osa-aikaisten työntekijöiden sairausloma-ajan palkka ei ole tukikelpoista.

 • Tuen maksuerien enimmäismäärä (Hallinnointiopas 10.2 Maksatushakemukset)

Enimmäisajan kestävälle eli kolmivuotiselle hankkeelle, joka on alkanut 1.1.2018 jälkeen, tuki maksetaan enintään kahdeksassa erässä (ml. mahdollinen ennakko).

 • Kertakorvaushankkeet (Hallinnointiopas Liite 3 Kertakorvaushankkeiden erillisohjeistus)

1.1.2018 voimaantulleen asetuksen myötä uusien myönnettävien kertakorvaushankkeiden tuen enimmäismäärä voi olla enintään 100 000 euroa. Kertakorvaushankkeiden pitää raportoida jatkossa myös mahdolliset tulot.

Hallinnointioppaaseen päivitetty ohjeistus

 • Osallistujalistoissa tulee olla rahaston logo. (Hallinnointiopas 2.2.4 Osallistujalistat)
 • Tukipäätöksen muutoshakemus on toimitettava vastuuviranomaiselle hyvissä ajoin ja viimeistään kuukautta ennen hankkeen tai toiminnan toteuttamisajan päättymistä. (Hallinnointiopas 3.2)
 • Mikäli hankkeen tai toimen tukipäätöksessä ei ole kalenterivuosikohtaista budjettia, hanke tai toimi tulee kuitenkin toteuttaa hankesuunnitelman mukaisena ja hanketoteuttajan tulee seurata kokonaiskustannusten toteumaa vuositasolla. (Hallinnointiopas 3.3 Vuosittainen budjetointi ja raportointi)
 • Siirron saajan tulee toimittaa päätoteuttajalle ensimmäiseen maksatushakemukseen Verohallinnon päätös alv-ohjauksesta mikäli siirron saajan arvonlisäverokustannukset jäävät siirron saajan lopulliseksi kustannukseksi ja sisällytetään hankkeen kustannuksiin. (4.3 Siirron saajan velvollisuudet)
 • Välittömien kulujen tulee olla tosiasiallisesti syntyneitä ja niiden tulee olla kirjattuja hankkeen tai toimen kirjanpitoon. Tarvittaessa tulisi käyttää siirtovelkakirjauksia kohdentamaan kustannukset hankekaudelle. Kaikkien hankkeesta tai toiminnasta aiheutuvien hyväksyttävien kustannusten on oltava maksettuja ennen tuen viimeisen erän maksatuksen hakemista. (Hallinnointiopas 6.1 Yleiset edellytykset)
 • Lomarahojen tulee olla maksettuja. (Hallinnointiopas 6.3. Henkilöstökustannukset)
 • Osa-aikaisten työntekijöiden osalta tulee huomioida, että vuosilomakorvauksista tulee kohdentaa hankkeelle ainoastaan hankekauden aikana hankkeelle työskenneltyjen tuntien määrän mukainen osuus. (Hallinnointiopas 6.3.1 Osa-aikaiset työntekijät ja työaikakirjanpito)
 • Myöhässä toimitettua maksatushakemusta ei käsitellä ja kyseisen raportointijakson kustannukset hylätään. (Hallinnointiopas 10.2. Maksatushakemukset)
 • Mikäli hanketoteuttaja ei kykene täyttämään tukipäätöksessä asetettuja vaatimuksia, tuen maksatus keskeytetään ja vastuuviranomainen on velvollinen ryhtymään rahaston sääntöjen mukaisiin tarvittaviin toimiin, jotka voivat johtaa myös jo maksetun tuen osittaiseen tai täyteen takaisinperintään. (Hallinnointiopas 10.7. Tuen maksaminen, keskeyttäminen, takaisinperintä tai palauttaminen)
 • Hankintamenettelyiden euromääräiset rajat eivät sisällä ALV-kustannusta (Hallinnointiopas Liite 1 Hankintatavat)
 • Kohderyhmän todentamisen ohjeistusta tullaan päivittämään tietosuoja-asetuksen muutosten johdosta vuoden 2018 kuluessa.