Sammanlagt 13,3 miljoner euro kan ansökas genom Europeiska kommissionens finansieringsinstrument ISF-P

Inrikesministeriet
5.11.2020 12.33 | Publicerad på svenska 5.11.2020 kl. 13.07
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Kommissionen har utlyst flera ansökningar genom det finansiella instrumentet för polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brottslighet samt krishantering (ISF-P) inom fonden för inre säkerhet (ISF). Finansiering kan sökas för sammanlagt 13,3 miljoner euro för bekämpning av miljöbrottslighet, finansieringen av terrorism och cyberbrottslighet.

Kommissionen beviljar 2,3 miljoner euro i stöd till projekt som riktas till operativt samarbete mot miljöbrottslighet. Ansökningstiden går ut 17.12.2020. 

Dessutom kan 2 miljoner euro sökas för projekt som bekämpar finansiering av terrorism, där man fokuserar på samarbete mellan den offentliga och privata sektorn och på nya teknologier. Ansökningstiden går ut 21.1.2021. 

9 miljoner euro kan sökas för bekämpning av cyberbrottslighet och sexuellt utnyttjande av barn. Ansökningstiden går ut 25.2.2021.

Finansieringen stöder internationella projekt

Med den aktuella projektfinansieringen stöds internationella projekt. Detta innebär att projektet som finansieras ska omfatta åtminstone två genomförandeorganisationer och de ska komma från minst två olika medlemsstater som deltar i det finansiella instrumentet ISF-P. 

EU-stödet som söks ska vara minst 250 000 euro i projekt för bekämpning av miljöbrottslighet och minst 500 000 euro i projekt mot finansiering av terrorism. Projekten kan vara högst 24 månader. 

I projekt mot cyberbrottslighet och sexuellt utnyttjande av barn är EU-stödet 300 000–4 miljoner euro och projektet får vara högst 36 månader. EU-stödet kan utgöra högst 90 % av projektets stödberättigande kostnader. 

Finansieringen som kan sökas anslås från det finansiella instrumentet för polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brottslighet samt krishantering (ISF-P) inom fonden för inre säkerhet (ISF).

Ansökningsmaterial och närmare uppgifter finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Ytterligare information om ansökan för bekämpning av miljöbrottslighet finns på kommissionens webbplats 

Ytterligare information om ansökan för bekämpning av terrorism finns på kommissionens webbplats 

Ytterligare information om ansökan för bekämpning av cyberbrottslighet och sexuellt utnyttjande av barn finns på kommissionens webbplats

Ytterligare information om finansieringsinstrumentet ISF-P finns på Europeiska kommissionens webbplats

Ytterligare information:

specialsakkunnig Riika Väliahde, tfn 0295 488 257, [email protected]