EU:n sisäasioiden rahastojen kansalliseen lainsäädäntöön muutoksia

9.11.2017 16.17
Tiedote

Sisäministeriölle esitetään toimivaltaa muuttaa rajatuissa tapauksissa sisäasioiden EU-rahastojen (EUSA-rahastot) kansallista ohjelmaa ja kansallista toimeenpano-ohjelmaa. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 9. marraskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018.

Muutoksista päättää pääsääntöisesti edelleen valtioneuvosto

Sisäministeriön mahdollisuuksia muutoksien tekemiseen joustavoitettaisiin teknisluonteisten ja merkitykseltään vähäisten muutoksien tekemisen osalta. EUSA-rahastojen kansallisen ohjelman ja kansallisen toimeenpano-ohjelman muutoksista päättäisi pääsääntöisesti edelleen valtioneuvosto.

Lakimuutoksen myötä sisäministeriö päättäisi kansallisen ohjelman seurantakomiteaa kuultuaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoasetuksen täydentävien lisärahoitusmäärien ja niiden perusteena olevien uudelleensijoitettavien sekä sisäisinä siirtoina saapuvien henkilöiden arvioitujen lukumäärien sisällyttämisestä rahaston kansalliseen ohjelmaan. Lisäksi sisäministeriö päättäisi merkitykseltään vähäisistä muutoksista ohjelmaan.

Lisäksi mahdollistettaisiin kertakorvaushankkeen mahdollisen muun rahoituksen ja tuoton huomioon ottaminen maksettavan EU-tuen määrän laskennassa.

Muutoksenteko tarkoituksenmukaisemmaksi

Laki sisäasioiden rahastoista (903/2014) tuli voimaan 1.1.2015, mutta lain voimaantulon jälkeen toimintaympäristö sisäasioiden rahastojen alalla on muuttunut nopeasti.

Lainsäädäntöä valmisteltaessa arvioitiin, että tarvetta muuttaa kansallista ohjelmaa ei juurikaan ohjelmakauden aikana ilmene. Käytännössä muutoksia on kuitenkin jouduttu tekemään usein. Osa muutoksista on ollut merkitykseltään vähäisiä tai luonteeltaan teknisiä, mistä johtuen niiden hyväksyminen jatkossa olisi tarkoituksenmukaisempaa ministeriö- kuin valtioneuvostotasolla.

Lue lisää

HE 173/2017

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Heidi Sulander, p. 0295 488 329, [email protected]

neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, p. 0295 488 263, [email protected]