Lait ja asetukset

Kansallinen lainsäädäntö

Sisäasioiden rahastoista säädetään kansallisesti:

Laki sisäasioiden rahastoista (903/2014)

Laki sisältää säännökset kansallisten ohjelmien ja niitä tarkentavien kansallisten toimeenpano-ohjelmien valmistelusta, hyväksymisestä, hallinnoinnista ja yhteensovittamisesta.

Laissa säädetään kansallisten ohjelmien hallinnoinnissa toimivaltaisista viranomaisista ja muista kansallisten ohjelmien hallinnointiin liittyvistä tahoista. Vastuuviranomainen vastaa kansallisten ohjelmien täytäntöönpanosta, hallinnoinnista ja valvonnasta. Tarkastusviranomaisen vastuuseen kuuluu tarkastaa hallinnointi- ja valvontajärjestelmän toiminnan tehokkuus. Seurantakomiteat osallistuvat kansallisten ohjelmien hallinnointityöhön.

Laissa säädetään sisäasioiden rahastojen varoista myönnettävän tuen edellytyksistä ja ehdoista, tuen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä sekä tuen valvonnasta. Tukimenettelyyn sovelletaan lain lisäksi valtionavustuslakia.

Lakiin sisältyvät myös säännökset kansallisten ohjelmien hallinnointiin käytettävästä tietojärjestelmästä ja kansallisten ohjelmien hallinnointiin ohjattavasta teknisestä avusta.

Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista (351/2015)

Valtioneuvoston asetuksella annetaan lakia tarkentavia sääntöjä. Asetus sisältää säännökset kansallisen toimeenpano-ohjelman sisällöstä, vastuuviranomaisen, tarkastusviranomaisen ja seurantakomitean tehtävistä sekä seurantakomitean kokoonpanosta.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan myös tarkempia säännöksiä tuen myöntämisen edellytyksistä, hankkeen tai toiminnan tuloista, tuen siirtämisestä, tuen enimmäismäärästä, tukimuodoista, tukikelpoisuuden edellytyksistä, tuen ja maksatuksen hakemisesta, tukipäätöksestä, tuen maksatuksesta, hankkeen tai toiminnan ohjausryhmästä, asiakirjojen säilyttämisestä ja seurannasta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä myös teknisen avun käytöstä.

Kansallisen lainsäädännön muutosten valmistelu käynnissä

Sisäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään muutostarpeita sisäasioiden rahastoja koskevaan lainsäädäntöön ja valmistelemaan mahdolliset ehdotukset sisäasioiden rahastojen lain ja asetuksen muutoksiksi.

Työryhmän toimikausi on 27.4.–31.10.2017.

Laki sisäasioiden rahastoista (903/2014) tuli voimaan 1.1.2015 ja asetus sisäasioiden rahastoista 351/2015 7.4.2015. Sisäasioiden rahastojen ensimmäinen haku järjestettiin kesällä 2015. Ensimmäisen haun jälkeen on järjestetty useita hakuja. Rahastojen täytäntöönpanossa ollaan kohta puolessa välissä ohjelmakautta, joten on tarkoituksenmukaista tehdä perusteellinen lainsäädännön välitarkastelu. Rahastojen täytäntöönpanossa on havaittu joustamattomuutta ja ylimääräistä hallinnollista taakkaa lisääviä velvoitteita, joita on syytä arvioida uudelleen. Lisäksi on tarpeen tehdä myös yksinkertaistettujen kustannusmallien laajentamisen arviointi.

Lue lisää työryhmän asettamispäätöksestä

Lainsäädäntöhankkeen lausuntokierros käynnissä 30.6.-25.8.2017

Lausuntopyyntö

Työryhmän loppuraportti muutosesityksineen

Lausuntokierroksen perusteella muokattu työryhmän loppuraportti 

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 9. marraskuuta

HE 173/2017

Euroopan unionin säädökset

Kansallisen lainsäädännön lisäksi rahastoja ohjaavat EU-säädökset. Rahastokohtaisissa eritysasetuksissa määritellään rahastojen tarkoitus ja soveltamisala, rahoitus ja täytäntöönpanokeinot. Sisäasioiden rahastoja koskevalla EU:n yleisasetuksella (ns. horisontaaliasetus) annetaan yleiset rahastojen täytäntöönpanoa koskevat yleiset säännöt.

Rahastoja koskevat erityisasetukset

Rahastoja koskeva EU:n yleisasetus

Annettujen asetusten nojalla Euroopan komissio antaa rahastokohtaisia erityisasetuksia sekä horisontaaliasetusta tarkentavia säädöksiä täytäntöönpanosäädöksillä sekä delegoiduilla säädöksillä.