FAQ - usein kysytyttyjä kysymyksiä


Millaiset muutokset talousarviossa tuensaaja voi tehdä ilman tukipäätöksen muuttamista?

Toimintojen, joiden kokonaiskustannusten osuus on alle 10 000 euroa, voi tuen saaja muuttaa talousarviota oman harkinnan mukaan toiminnon sisällä. Myös alle 10 % muutokset toiminnosta toiseen eivät edellytä tukipäätöksen muutosta. On kuitenkin huomioitava, että muutokset talousarvioon eivät saa muuttaa hankkeen luonnetta.

Miten tukipäätöksen muutosta haetaan?

Tuensaaja toimittaa ensin esityksen tulevista muutostarpeista vastuuviranomaiselle (tukipäätöksen valmistelijalle tai osoitteeseen eusa@intermin.fi). Jos muutos hankkeessa on sen kaltainen, että se vaatii tukipäätöksen muuttamista, vastuuviranomainen tekee tarvittavat toimenpiteet sähköisessä järjestelmässä, jotta tukipäätöksen muutoshakemus on mahdollista tuen saajan toimesta järjestelmässä tehdä. Tuen saaja tekee virallisen muutoksen sähköisesti. Hakemuksessa on esitettävä perustelut muutokselle. Kirjallinen muutoshakemus tulee toimittaa aina ennen muutoksen toteuttamista ja muutoksesta aiheutuvien kustannusten syntymistä, ja viimeistään kuukautta ennen hankkeen päättymistä.

Miten kohderyhmä todennetaan?

Kohderyhmän todentamisella tarkoitetaan, että hankkeessa/toiminnassa voidaan varmistua siitä, että kohderyhmä on AMIF-asetuksen mukainen. Pääsääntöisesti kohderyhmä todennetaan pyytämällä esimerkiksi tilaisuuteen osallistuvilta henkilöiltä allekirjoitukset sekä kansalaisuustiedot, ja tämän lisäksi kohderyhmään kuulumisen todentamisen vahvistamiseksi tilaisuuden järjestäjän tulee pyytää nähtäväksi osallistujan henkilöllisyystodistus tai oleskelulupa, josta todennetaan, että osallistujalistassa ilmoitettu kansalaisuustieto täsmää henkilöllisyystodistuksessa ilmoitetun tiedon kanssa. Ks. ohjeistus kohderyhmän todentamisesta.

Ovatko hankkeen osa-aikaisten työntekijöiden sairaslomapalkat tukikelpoisia?

Eivät ole.

Millaista työaikakirjanpitoa osa-aikaisesti hankkeessa työskentelevien tulee pitää?

Edellytyksenä osa-aikaisen henkilön palkkakustannusten korvaamiselle tukikelpoisena kustannuksena on, että työstä on pidetty hyväksyttävää työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeen tai toiminnan toteuttamiseksi tehty työ tunteina sekä tehdyn työn kokonaistuntimäärä. Työaikakirjanpidon tulee olla työntekijän ja työnantajan hyväksymä. Myös osa-aikaisen henkilöstön osalta on oltava kirjallinen päätös siitä, että henkilö on nimetty toteuttamaan hanketta tai toimintaa. Kirjalliseen päätökseen olisi hyvä määritellä henkilön työtehtävät hankkeessa.

Miten loma-ajan palkat kohdennetaan hankkeelle?

Vuosilomapalkat ja lomakorvaukset ovat tukikelpoisia hankkeessa vain hankkeen toteuttamisajan osalta.

Esimerkki: Hanke on alkanut 1.3.2015 ja hanke päättyy 30.6.2016. Henkilö on aloittanut työskentelyn hankkeessa 1.3.2015, mutta on työskennellyt tuensaajaorganisaatiossa vakituisena jo ennen hanketta. Henkilö työskentelee hankkeessa täysiaikaisesti. Lomanansaintakausi on 1.4.N - 31.3.N+1. Edellisenä lomanansaintakautena eli kautena 1.4.2014–31.3.2015 ansaitut lomarahat on maksettu henkilölle kesäkuun 2015 palkanmaksun yhteydessä. Kesäkuussa 2015 maksetuista lomarahoista hankkeelle voidaan kohdentaa vain 1 kk osuus (1.3.–31.3.2015).

Osa-aikaisten osalta lomapalkkojen ja lomakorvausten kohdennukset hankkeelle tehdään samalla tavalla, hankkeen toteuttamiseksi tehty työ suhteutettuna henkilön tehdyn työn kokonaistuntimäärään.

Miten tukea palautetaan?

Tuen saajan on viipymättä palautettava virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa tuki tai sen osa. Huomatessaan tämän tulee tuen saajan toimittaa tieto virheellisesti tai liikaa saadusta tuesta vastuuviranomaiselle. Tuen saajan tulee laatia tarkat laskelmat palautettavan tuen osuuden määrittelemiseksi. Vastuuviranomainen tekee päätöksen tuen palauttamisesta, minkä jälkeen liikaa tai väärin perustein saatu tuki laskutetaan tuen saajalta.

Tuleeko maksatushakemukset käsitellä ohjausryhmässä?

Maksatushakemukset tulee käsitellä hankkeen ohjausryhmässä ennen niiden toimittamista vastuuviranomaiselle.

Tuleeko tuen siirron saajan myös toimittaa ALV-ohjaus?

Mikäli siirron saajalle syntyy hankkeessa kustannuksia, jotka sisältävät arvonlisäveron ja siirron saaja haluaa sisällyttää arvonlisäverokustannukset hankkeen kustannuksiksi, tulee siirron saajan toimittaa vastuuviranomaiselle verottajan arvonlisävero-ohjaus, kuten tuen saajankin.

Miten indikaattorit raportoidaan?

Indikaattorien toteuma tulee raportoida jokaisessa maksatushakemuksessa. Maksatushakemuksessa raportoidaan indikaattorien toteuma sekä kyseiseltä raportointijaksolta että koko hankekaudelta. Raportoitavien indikaattorien tulee olla identtiset tukipäätöksessä määriteltyjen kanssa. Maksatushakemuksessa tulee lisäksi määrittää indikaattorien laskentaperuste sekä mahdolliset syyt poikkeamille luvuissa. Mikäli indikaattorit eivät ole vielä hankkeessa toteutuneet, tulee tämäkin raportoida.

Milloin tukipäätöksen muutoshakemus pitää viimeistään toimittaa?

Tukipäätöksen muutoshakemus on toimitettava vastuuviranomaiselle viimeistään kuukautta ennen hankkeen tai toiminnan toteuttamisajan päättymistä. Muutoshakemus on tehtävä aina ennen muutoksen toteuttamista ja muutoksesta aiheutuvien kustannusten syntymistä. Kalenterivuosikustannuksien osalta muutos tulee laittaa vireille heti, kun kalenterivuodelle budjetoitujen kustannusten ylittyminen tai alittuminen on tiedossa.

Mitä tapahtuu, jos maksatushakemuksen toimittaa myöhässä?

Myöhässä toimitettuja maksatushakemuksia ei käsitellä. Kyseisen raportointijakson kustannukset hylätään.